Mẫu hợp đồng thuê xe nâng hàng

Mẫu hợp đồng thuê xe nâng hàng hay dùng nhất

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP CHO THUÊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ XE NÂNG

Số:…/…..

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

– Căn cứ Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động xe nâng hàng sử dụng động cơ;

– Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên;

– Căn cứ các quy định liên quan khác;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

  1. BÊN A (BÊN CHO THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

  • BÊN B (BÊN THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng thuê xe nâng hàng (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê xe nâng với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thuê: từ…/…/… đến …/…/…

2. Địa điểm sử dụng:……………………………………………………………….

3. Mục đích sử dụng:………………………………………………………………..

4. Bảng thống kê xe nâng:

STT 1 2 3 ….
Loại xe nâng hàng
Xuất xứ
Số lượng
Tải trọng (kg)
Trọng tâm tải (mm)
Chiều cao nâng (mm)
Chiều cao nâng tự do(mm)
Bán kính chuyển hướng (mm)
Khoảng cách từ đuôi xe đến mặt càng (mm)
Gía thuê (VNĐ)
Tổng:

5. Tài liệu kèm theo:

– Bảng kê khai thông số và giá trị xe nâng;

– Hồ sơ kỹ thuật xe nâng hàng;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ của bên A;

– Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe và máy chuyên dùng nhập khẩu.

– Hồ sơ kiểm định an toàn kỹ thuật lần đầu;

– Giấy phép lưu hành xe nâng trên đường (nếu cần).

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

1. Bên A là doanh nghiệp cho thuê xe nâng và bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bên A. Do đó, hai bên đã nhất trí ký kết hợp đồng thuê xe nâng.

2. Bên A đồng ý cho bên B cho thuê xe nâng hàng với những thoả thuận sau:

2.1. Nhà vận chuyển (nếu có):…………………………………………………….

2.2. Thời gian vận chuyển:………………………………………………………….

Vận chuyển từ:…………………………….đến:…………………………….

2.3. Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………..

2.4. Địa điểm giao nhận:…………………………………………………………….

2.5. Thông tin người đại diện bên B nhận xe:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

3. Bên A có trách nhiệm tìm nhà vận chuyển/ vận chuyển xe nâng đến địa điểm giao nhận và bên A có trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển.

4. Bên A phải thực hiện kiểm tra và thử tải của xe nâng trước khi bàn giao cho bên B.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

1. Bên A đồng ý cho bên B thuê xe nâng hàng với giá ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

2. Chi phí phụ bên B phải thanh toán cho bên A là:

– Chi phí vận chuyển:……..VNĐ

– …..

3. Tổng số tiền bên B phải thanh toán cho bên A là ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

4. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 làn:

– Lần 1: Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A …% tổng chi phí;

– Lần 2: Sau khi bên B bàn giao lại máy cho bên A, bên B sẽ thanh toán cho bên A …% tổng chi phí còn lại.

5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản

6. Tài khoản (nếu cần):

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Tại Ngân hàng:

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

1. Quyền của bên A:

– Yêu cầu bên B cung cấp các thông tin cần thiết để ghi vào hoá đơn và giấy vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó;

– Yêu cầu bên B thanh toán đủ chi phí thuê và các chi phí phát sinh;

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng;

– Yêu cầu bên B phải bồi thường thiệt hại nếu bên B làm hỏng hóc, mất mát toàn bộ hoặc một phần xe nâng trong quá trình sử dụng;

2. Nghĩa vụ của bên A:

– Tìm kiếm/ vận chuyển xe nâng và đảm bảo được giao đến đúng địa điểm giao nhận và được người nhận xe xác nhận.

– Kiểm tra và bàn giao cho bên B đúng số lượng, thông số kỹ thuật, chất lượng của xe nâng theo thoả thuận trong hợp đồng;

– Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý thông tin vận hành xe nâng hàng trong quá trình bên B sử dụng;

– Bảo dưỡng định kỳ …..tháng/lần trong suốt thời gian cho thuê. Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài, bên A sẽ đổi xe nâng khác có thông số kỹ thuật tương đương cho bên B;

– Cung cấp những giấy tờ tài liệu cần thiết cho bên B theo Điều 1 hợp đồng này.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền của bên B:

– Có quyền yêu cầu bên A cung cấp đúng loại xe nâng và tài liệu kèm theo, đúng địa điểm và giao cho bên B đúng thoả thuận trong hợp đồng;

– Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên A theo Điều 3 hợp đồng này;

– Có quyền kiểm tra xe trước khi nghiệm thu;

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A vi phạm các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng

2. Nghĩa vụ của bên B:

– Bảo quản xe nâng theo đúng tiêu chuẩn …………., nếu có hành vi làm mất mát, hỏng hóc, phá hoại, tự ý sữa chữa mà làm hỏng thì phải bồi thường theo giá trị thực tế của tài sản;

– Sử dụng xe nâng đúng mục đích và địa điểm sử dụng theo thoả thuận hợp đồng. Nếu có mục đích khác, bên B phải báo trước cho bên A và bổ sung thoả thuận hợp đồng bằng văn bản;

ĐIỀU 6: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Cam kết của bên A

– Đảm bảo số lượng và chất lượng xe nâng đáp ứng được nhu cầu của bên B;

– Cam kết làm thủ tục đăng ký và bàn giao những giấy tờ cần thiết của xe nâng cho bên B;

– Cam kết sửa chữa, bảo trì xe nâng theo đúng định kỳ;

– Cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng.

2. Cam kết của bên B

– Cam kết tính xác thực của các thông tin đã cung cấp cho bên A trong Hợp đồng này đồng thời sẽ chịu tránh nhiệm hoàn toàn về tính xác thực đó.

– Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

– Mọi thay đổi, bổ sung về xe nâng và thông tin giao nhận phải báo trước cho bên A ….ngày bắt đầu vận chuyển.

– Cam kết người vận hành xe nâng của bên B có giấy phép lái xe, chứng chỉ vận hành xe nâng an toàn (nếu sử dụng xe nâng trong nhà máy),…theo đúng quy định pháp luật

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hoạt động thuê và quá trình thanh toán hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 8: THANH LÝ HỢP ĐỒNG VÀ NGHIỆM THU XE

Khi thời gian thuê xe nâng hết hạn thì hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng, lập biên bản nghiệm thu xe và bên B bàn giao xe cho bên A.

ĐIỀU 9: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp xe nâng hỏng hóc, mất mát do lỗi của bên B thì:

– Nếu bên B làm hỏng hóc, mất mát một phần xe nâng và bên A có thể bù đắp được thì bên B phải trả chi phí cho phần hỏng hóc, mất mát đó.

– Nếu bên B làm hỏng hóc, mất mát toàn bộ xe nâng và thì bên A có nghĩa vụ bồi thường theo giá trị đã khai trong bảng kê khai thông số và giá trị xe nâng theo thoả thuận hai bên;

– Hoặc theo mức do hai bên thỏa thuận.

3. Trường hợp một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ thời gian giao nhận thì phải bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.

4. Trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì phải bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu hợp đồng thuê xe nâng hàng mà Quý khách hàng có thể tham khảo và sử dụng theo quy định pháp luật.

1. Vì Sao thuê xe nâng hàng lại tốt hơn mua?

Xe nâng là những các loại thiết bị đắt tiền. quyết định thuê hoặc mua xe nâng phụ thuộc hoàn toàn vào nhu yếu kinh doanh của bạn. Ví dụ: nếu bạn đề xuất kiến nghị sử dụng liên tiếp một cái xe nâng, thao tác làm việc với cường chiều cao thì việc thuê sẽ có lợi nhiều hơn thế mặc dù thế nếu các bạn sẽ chỉ cần một chiếc xe nâng đôi khi mới làm việc thì có lẽ rằng mua một chiếc rất có khả năng là chọn lựa tốt nhất của bạn. Dành thời gian để xem xét các lựa chọn và đưa ra quyết định cực tốt cho Doanh Nghiệp của bạn.

Cho thuê xe nâng điện là xu hướng ngày càng nâng tầm phát triển

Trong tình huống người tiêu dùng chỉ cần dùng đến xe nâng trong vài tuần hoặc vài ba tháng thì thuê xe nâng hàng là tốt nhất Thuê xe có ý nghĩa khi chúng ta có một thời gian kinh doanh thương mại cao điểm theo mùa, và bạn cần phải vận chuyển thêm nhiều hàng hóa Đây cũng là cơ hội để khách hàng Dùng thử những sản phẩm tốt để có những phương án chọn lựa tốt khi nảy sinh nhu yếu mua xe.

xem thêm: Dịch vụ cho thuê xe nâng Quận 7 – HCM

2. Ưu điểm và nhược điểm của sự thuê xe nâng hàng: giá thuê mướn xe nâng rất có thể phụ thuộc vào 1 số ít vấn đề bao gồm cả giá thành của máy. Ví dụ: chúng ta có thể mong chờ trả khoảng 15 triệu mỗi tháng để thuê một chiếc xe nâng có giá trị 300 triệu hoặc trong khoảng gần 20 triệu mỗi tháng cho 1 máy 400 triệu. Dự kiến ​​sẽ bỏ ra thêm một khoản phí để bảo trì thanh toán tiền thuê xe nâng mỗi tháng có thể đổi thay tùy thuộc vào thực trạng

A. ƯU ĐIỂM CỦA CHO THUÊ XE NÂNG

Những ưu thế của sự thuê xe nâng bao gồm:

lợi thế về thuế: ở chủ yếu những tỉnh, dịch vụ cho thuê xe nâng là 1 túi tiền hoạt động được khấu trừ thuế, nhưng hãy chắc như đinh đóng cột kiểm tra các quy tắc thuế của nơi bạn đặt Trụ sở

xem thêm: Cho thuê xe nâng tại Bình Dương

Công Ty chúng tôi riêng với Dịch vụ dịch vụ thuê mướn sẽ ký HĐ không thiếu thốn cũng như cung cấp hóa đơn Thương Mại & Dịch Vụ cho người mua Luôn update với công nghệ: Việc đi thuê xe nâng được cho phép bạn thay thế các loại thiết bị trong mức thời gian thường xuyên. Việc thay thế kịp thời xe nâng bằng các mẫu mới hơn cho phép một hoạt động giải trí được hưởng những lợi ích đảm bảo an toàn và năng suất tương quan đến các công nghệ mới. thử nghiệm mô hình mới: bằng phương pháp sử dụng Thương Mại & Dịch Vụ thuê mướn người sử dụng rất có khả năng thử nghiệm thiết bị mới mà không hẳn cam đoan mua nó. Sau thời hạn thuê, một quyết định hành động rất có thể được đưa ra về việc trả lại máy hay mua nó.

Ngân sách bảo trì: Chi phí bảo dưỡng xe nâng có thể được không tính phí. Xe nâng được chúng tôi bảo trì đúng định kỳ, thay dầu và nhớt tiếp tục không chỉ có thế nếu như gặp sự cố, kỹ thuật sẽ được gửi tới tức khắc và những Chi phí khắc phục người tiêu dùng cũng chưa hẳn chịu. Ngân sách chi tiêu bắt đầu thấp . người thuê xe nâng rất có khả năng hưởng lợi từ năng suất của một cái xe nâng đắt tiền mà chưa phải trả toàn bộ Chi tiêu mua nó. chính do hợp đồng thuê kéo dài từ 2 tiếng đồng hồ đến vài năm. Ngân sách chi tiêu thuê và bảo dưỡng các tháng phù hợp ngặt nghèo hơn với sự sử dụng xe nâng, thay vì trả đủ 100% cho các máy móc mới. cải tổ năng suất . Lịch trình bảo dưỡng bảo trì thường xuyên hơn giúp tăng tuổi bình quân của một chiếc xe nâng, tăng khả năng đạt hiệu quả tốt nhất và giảm thời gian chết do sửa chữa

One thought on “Mẫu hợp đồng thuê xe nâng hàng

  1. Pingback: Cho Thuê xe nâng Hà Nam ⋆ Xe Nâng ANIMEX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Với Chúng Tôi

GỌI ĐIỆN TƯ VẤN